Železniční trať 180: Plzeň – Domažlice – Furth im Wald

hlavicka, logo

Rekonstrukce trati

Články z roku: | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |

Známe trasování nové trati z Plzně do Chotěšova

Publikováno 26.10.2018

Modernizace trati 180

Již delší dobu je známo, že SŽDC plánuje v rámci modernizace trati 180 výstavbu zcela nové trati z Plzně do Chotěšova (případně až do Stoda), která má zrychlit dálkovou osobní i nákladní dopravu ve směru do Německa. Nedávno se ale na internetu objevilo oznámení o posuzování vlivů 1. stavby modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice na životní prostředí. Tento dokument obsahuje zajímavé konkrétní informace o chystané modernizaci domažlické trati, respektive právě o úseku odb. Nová Hospoda – Stod, který první stavba řeší. Kompletní dokument lze najít zde, následující článek obsahuje stručný přehled aktuální situace okolo připravované modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice a bližší informace o první stavbě, které lze z právě publikovaného dokumentu vyčíst.

Na začátek je nutno poznamenat, že okolo chystané modernizace domažlické trati panují v současné době otazníky a stále není zvoleno konkrétní řešení. Studie proveditelnosti vytipovala několik možných variant modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice. Ve stručnosti jde o varianty 2 – modernizace při zachování stávající trasy a traťové rychlosti, varianty 5 – modernizace pro rychlost 160 – 200 km/h včetně mnohých přeložek a poté varianty 4, které jsou různými kombinacemi dvou předchozích. K realizaci byla v minulých letech vybrána méně velkorysá varianta 4e, která počítá s elektrizací, s výstavbou nové jednokolejné trati Nová Hospoda – Chotěšov a s modernizací zbývajícího úseku trati ve stávající stopě jen s minimem dvoukolejných úseků. Tato varianta nepřináší výrazné zvýšení propustnosti trati a byla proto kritizována mnohými – zejména nákladními – dopravci. SŽDC se proto rozhodla tuto volbu přehodnotit a momentálně probíhá aktualizace studie proveditelnosti, která by mohla doporučit výrazně velkorysejší variantu 5 (případně zcela jinou). Ta počítá s výstavbou nové dvoukolejné trati pro rychlost až 200 km/h takřka v celé délce Plzeň–Domažlice.

Je zajímavé, že ačkoliv v současné době stále platí rozhodnutí realizovat variantu 4e, uveřejněné oznámení o posuzování vlivů na životní prosředí popisuje spíše variantu 5. Jeden z důvodů může být i ten, že jde o rozsáhlejší stavbu než ve variantě 4e, a bude-li tedy z z hlediska dopadů na životní prostředí schválena varianta 5, neměl by být výrazný problém ani se skromnější verzí stavby. Ať už bude nakonec zvolena kterákoliv varianta, uvedený dokument přináší některé zajímavé detaily ohledně chystané stavby – zejména konkrétní trasování nové trati, které dosud příliš zveřejňováno nebylo.

Stavba „Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN, 1. stavba, nová trať Plzeň (mimo) – Stod (včetně)“ navazuje na aktuálně probíhající stavbu „Uzel Plzeň, 3. stavba – přesmyk domažlické trati“. Řeší výstavbu definitivní odbočky Nová Hospoda a vyústění stávající trati směřující do Vejprnic a Nýřan, která zůstane zachována pro zastávkové osobní vlaky a pro nákladní obsluhu Nýřan (zejména kontejnerového překladiště). Z odbočky Nová Hospoda pak vychází zcela nová trať (jednokolejná ve variantě 4e, dvoukolejná ve variantě 5) pro dálkové vlaky vedoucí přímo k severozápadnímu okraji obce Zbůch. Zde se těsně před dnešní stejnojmennou zastávkou znovu setká s původní trasou domažlické trati, překříží ji a zamíří přímo do dnešní chotěšovské výhybny. Ta má být posunuta asi o 800 metrů blíže k Plzni, a vznikne tak žst. Chotěšov. Stávající trať z Nýřan bude před Zbůchem zaústěna do nové trati (v obvodu nové stanice Chotěšov) a nebude tak pokračovat do dnešní zastávky Zbůch. Tato zastávka bude ve své současné poloze zrušena (viz dále), stejně jako navazující obloukovitý úsek trati do chotěšovské výhybny.

Za žst. Chotěšov má ve zvažované variantě 5 nová dvoukolejná trať opět opustit současnou stopu, po západním okraji zcela minout obec Chotěšov a na stávající trasu domažlické trati se opět napojit až na severním okraji města Stod. Tím by zanikla i dnešní zastávka Chotěšov u Stoda a navazující trať z Chotěšova na okraj Stoda. Ve variantě 4e má být trať v úseku žst. Chotěšov – Stod zachována ve stávající stopě, i zde má ale dojít ke zdvoukolejnění. Stavba dále zahrnuje kompletní modernizaci stodské stanice a vyústění trati ve směru Holýšov.

prvniStavba prvniStavba prvniStavba prvniStavba

Nově projektovaná trať mezi Plzní a Stodem bude elektrifikovaná, v závislosti na zvolené variantě (částečně-)jedno nebo dvoukolejná, s maximální plánovanou rychlostí až 200 km/h (varianta 5). Plánovány jsou tři nové zastávky. Dvě z nich – Zbůch (ležící v obvodu nově vzniklé žst. Chotěšov, asi 300 m od současné zastávky) a Chotěšov u Stoda – nahrazují stejnojmenné zrušené zastávky na původní trase. Zcela nová bude zastávka Líně poblíž stejnojmenné obce. Stanice Chotěšov má být tří (var. 4e) nebo čtyřkolejná (var. 5). Stodská stanice má po modernizaci disponovat buď třemi kolejemi s nástupišti a dvěma kolejemi bez nástupišť (varianta 4e) nebo pouze čtyřmi kolejemi s nástupišti (varianta 5 – díky kompletní dvoukolejnosti nebude taková potřeba křižování/předjíždění). Realizace stavby je v publikovaném dokumentu předpokládána v letech 2022–2026.

Na popsanou první stavbu mají kromě právě probíhající modernizace přesmyku přímo navazovat dvě další. Je to jednak „Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN, 2. stavba, úsek Plzeň (mimo) – Nýřany – Chotěšov (mimo)“, která řeší modernizaci a elektrizaci stávající trati z odbočky Nová Hospoda přes Vejprnice a Nýřany do nově vzniklé stanice Chotěšov (předpokládaná realizace v„letech 2021–2024). Druhou navazující stavbou je „Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN, 3. stavba, úsek Stod (mimo) – Domažlice (včetně)“, která řeší modernizaci dalšího úseku trati ze Stoda směrem k německé hranici (předpokládané ukončení realizace je v roce 2026).

Zdroje informací: SUDOP Praha a.s.: Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN, 1. stavba, Oznámení o posuzování vlivů na životní prostředí; SUDOP Praha a.s.: Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice, aktualizace SP a CBA (Studie proveditelnosti)

Obrazem: přesmyk domažlické trati po ukončení výluky

Publikováno 08.07.2018

Presmyk

Ve středu 27.června 2018 skončila na trati 180 úvodní výluka zahajující rekonstrukci přesmyku domažlické a chebské trati v Plzni Skvrňanech. Výluka, zavedená 1.března, měla původně trvat tři měsíce, nakonec byla ale prodloužena téměř do konce června. Udávaným důvodem bylo umístění vysokonapěťových kabelů v odlišné poloze, než kterou předpokládala projektová dokumentace. Provoz je nyní obnoven po dočasné přeložce, která umožňuje demolici a částečnou výstavbu nového přemostění trati 170, a po mostním provizoriu, které naopak umožňuje nerušenou stavbu nového přemostění škodovácké vlečky. Dočasné zvýšení nivelity trati spojené s prudším stoupáním z Plzně-Jižního Předměstí i snížení rychlosti na 30 km/h tak učinily tento úsek provozně ještě náročnějším. Následující fotografie zachycují podobu modernizovaného úseku mezi Plzní-Jižním Předměstím a Plzní-Skvrňany na přelomu června a července 2018. Rekonstrukce tříkilometrového úseku zahrnující i zdvoukolejnění trati bude pokračovat až do podzimu 2019.

presmyk presmyk presmyk presmyk presmyk presmyk presmyk presmyk presmyk presmyk

Začíná rekonstrukce přesmyku domažlické trati

Publikováno 27.02.2018

Presmyk

V rámci budování třetího tranzitního koridoru (...)–Praha–Plzeň–Cheb dochází postupně i k modernizaci průjezdu plzeňským uzlem. Práce na této rozsáhlé oblasti byly rozděleny do pěti samostatných staveb, z nichž některé již byly dokončeny a další v současné době probíhají. Jednou z těchto staveb je „Uzel Plzeň, 3. stavba - přesmyk domažlické trati“, která řeší rekonstrukci trati 170 na výjezdu z Plzně-Jižního Předměstí směrem na Cheb, ve stísněném prostoru tzv. přesmyku domažlické trati (mimoúrovňové křížení tratí 170, 180 a vlečky „Škodových závodů“). Poprvé se tak dostane i na modernizaci samotné domažlické trati, a to velmi výrazným způsobem. Ačkoliv prvotní plány počítaly s úplným odstraněním mimoúrovňového křížení obou tratí a s následným vedením domažlické trati směrem na Vejprnice zářezem nebo dokonce tunelem, z finančních důvodů bude nakonec přesmyk zachován. Přesto dojde k významným směrovým úpravám a ke zvýšení traťových rychlostí.

Hlavní cíle stavby jsou následující:

  • Rekonstrukce dvoukolejné elektrizované trati 170 mezi kilometry 350,781 a 352,201
  • Rekonstrukce jednokolejné neelektrizované trati 180 mezi kilometry 105,176 a 108,310 na dvoukolejnou trať (dvoukolejný úsek úsek bude vycházet z Plzně-Jižního Předměstí a končit v nově zřízené odbočce Nová Hospoda, odkud má v budoucnu vycházet uvažovaná přímá trať do Zbůchu)
  • Směrové narovnání trati 180 v místě nynější zastávky Plzeň-Skvrňany
  • Zvýšení traťových rychlostí až na 160 km/h
  • Dosažení parametrů železniční trati kategorie UIC D4
  • Odstranění úrovňového křížení trati 180 se silnicí I/26 (přejezd Domažlické ulice) a jeho nahrazení novým silničním najdezdem
  • Vybudování nové zastávky Plzeň-Skvrňany s nástupišti u obou nových traťových kolejí
  • Zůstane zachováno jednokolejné mimoúrovňové propojení severní a jižní části „Škodových závodů“
  • Součástí práce není elektrizace modernizovaného úseku trati 180 – ta bude provedena až při kompletní elektrizaci celé trati, proběhnou nicméně přípravné práce

Zadavatelem projektu „Uzel Plzeň, 3. stavba - přesmyk domažlické trati“ je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace a statutární město Plzeň, zhotovitelem je skupina „SWIETELSKY UZEL PLZEŇ“ tvořená sesterskými firmami Swietelsky Rail CZ s.r.o. a SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpený závod Dopravní stavby Západ. Výsledná vysoutěžená cena stavby činí 1,085 mld. korun.

Ještě před zahájením stavby proběhly rozsáhlé demolice objektů v oblasti Domažlické třídy. Stavba samotná pak začala 1.11.2017 předáním staveniště zhotoviteli. V závěru roku 2017 a během zimy 2018 proběhly přípravné práce – kácení vegetace, přeložky inženýrských sítí, práce na zabezpečovacím zařízení nebo budování přístupových cest. Během února byla snesena část vlečky do kovošrotu v Domažlické ulici a začalo se s pracemi na původně dvoukolejné vlečce propojující severní a jižní areál „Škodovky“ (snesení jedné koleje a drobné přeložky). Došlo i na betonování patek nových stožárů trakčního vedení na trati 170 a další drobné úpravy.

presmyk presmyk presmyk presmyk

Hlavní práce se však rozbíhají 1.3.2018, kdy začíná tříměsíční (1.3. – 30.5.) nepřetržitá výluka trati 180 v úseku Plzeň-Jižní Předměstí – Vejprnice. Během této doby bude vybudováno mostní provizorium a tzv. první přeložka domažlické trati, zároveň dojde k částečné demolici současného přemostění trati 170 (přesmyku). Výstavba nového přemostění pak bude pokračovat v průběhu celého roku 2018, k demontáži původní koleje a mostního provizoria by mělo dojít až po zimní přestávce na jaře 2019. Další omezení provozu na trati 180 mají nastat během desetidenní výluky v září 2018 (budování druhé přeložky) a čtrnáctidenní výluky v březnu 2019 (třetí přeložka a zřízení odbočky Nová Hospoda). Po zbytek času bude provoz zajištěn po přeložkách nebo po postupně dokončovaných nových traťových kolejích.

Mimo samotné výstavby nového přesmyku bude v průběhu roků 2018 a 2019 modernizováno a rozšířeno i několik dalších mostů směrem na Vejprnice, výstavba druhé koleje si v tomto úseku vyžádá i rozsáhlé zemní práce. Druhá kolej trati 180 (spolu s dvoukolejnou tratí 170 celkově již čtvrtá kolej) vznikne i mezi Plzní-Jižním Předměstím a přesmykem, kde jí bude muset ustoupit část škodovácké vlečky. Silniční nadjezd nahrazující současný frekventovaný přejezd by měl být hotov již na podzim letošního roku, naopak nová zastávka Plzeň-Skvrňany bude budována postupně s plánovaným datem dokončení 30.4.2019. Nedojde-li k neplánovaným posunům v termínech, je očekávaným datem úplného ukončení prací 14.září roku 2019.

Články z roku: | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |

© 2007-2021 Tomáš Richtr

Optimalizováno pro rozlišení 1024 x 768 px a vyšší.